Информацията е жива система, регулираща съдбата на хората и човечеството

  • Сподели:
Информацията е жива система, регулираща съдбата на хората и човечеството

През XXI век предстои изменение на човешкото съзнание и включването му във висшата форма на творящата информация.

Информацията е първичната, фундаментална субстанция и същност, зараждаща живота и всичко съществуващо. Тя е жива система, която получава, съхранява, обновява, разпорежда процесите, движенията, действията. 

Информацията, енергията и материята, трите възлови понятия, оформящи картината на Космоса и нашия свят и оказващи огромно влияние върху тях, са най-трудно разбираеми и подаващи се на определения.

Но вече науката знае, че в клетките на живото вещество съществува втора форма на живот и тя е полева, която съхранява и натрупва на ниво микрочастици и микрополета информацията - първичната субстанция и фундаментална същност на природата, на която се дължи структурно-смисловото разнообразие на света. Тя се проявява метрично - с определена мярка в проявен, непроявен и отразен вид.

Проф. Г. Н. Дулиев я нарича мярка за изменение във времето и пространството на структурното разнообразие на системите и я определя като фундаментална същност на съществуването, както пространството и енергията.

Тъй като е универсално свойство на предметите, явленията, процесите, чрез нея се възприема вътрешното състояние и въздействие на заобикалящата среда, преобразуват се получените сведения и резултати, предават се на други предмети, явления и процеси, благодарение на което тя се "размножава".

Всички процеси във Вселената са проникнати от информацията и са подчинени на два фундаментални закона: хомеостазата (относителното динамично постоянство на състава и свойствата на вътрешната среда, устойчивостта на физиологичните функции на организма) и блоковия принцип на строеж.

Така че животът на Земята би бил невъзможен без заобикалящото ни информационно поле, представляващо идеалната и обобщаваща форма на живота. Без приемането, анализирането, обработването и предаването на информацията, нямаше да има съществуване, развитие, изобщо живот.

Още през 1982 г. акад. М. А. Марков докладва пред Президиума на АН на СССР, че информационното поле на Вселената е многослойно и по структура напомня матрьошки. Единият слой влиза в другия и е свързан йерархически с по-високите слоеве, чак до Абсолюта. Че то е жива система, която регулира съдбата на всичко и всеки, получава, съхранява, обновява различните данни, разпорежда процесите, движенията, действията.

Информационният слой пък на живия организъм Земя съдържа всички сведения за планетата, за всеки човек, обезпечава и информационния обмен с Вселената. Обединява различни нейни слоеве, които са управлявани от планетния слой на съзнанието, включва също и информационно-енергетична сфера, създадена от съзнанието на всички същества на планетата. 

Прието е, по предложение на проф. Е. К. Бороздин, информационните слоеве на Земята да се наричат биосфера, ноосфера и психосфера. Биосферата се е образувала, според учения, от биомасата на всичко живо и от енергията за обезпечаване на живота; ноосферата включвала биоенергията на живите същества и взаимоотношенията между хората и цялото човечество с природата; а психосферата се вливала в хармонията на Вселенското съзнание, като при по-висока духовност на човечеството оказва по-голямо влияние върху Вселенското съзнание.

Съществуването на Тънкия, невидимия, свят отдавна е доказано от много учени с квалифицирани изследвания на феномените на съзнанието в психофизиката и квантовата механика. Вече има познание, че Тънкият свят на чистото съзнание съдържа информация за идеите, законите на природата, алгоритмите на развитието, има банки данни за всичко материално. С неговата многослойност, с набора му от различни образцови информационни матрици се реализира изграждането на материалния свят, твърди проф. В. Н. Волченко.

Единното информационно поле на Вселената (ЕИП) има космически характер, съдържа данни за всички негови нива, както и за човешкото съществуване. То съхранява в себе си холограмите на всеки човек, с неговия свят от чувства и мисли.

Учените отдавна са установили, че материален носител на информацията във физическия свят са електромагнитните вълни. И техният спектър на обикновените синусоидални трептения е своеобразен език, чрез който става предаването и приемането на информацията между физическите системи, в това число и живите организми.

Така че опознаването на света става чрез сетивата на човека (зрение, слух, обоняние, вкус, осезание), чрез които той приема, разшифрова и предава информацията, закодирана в електромагнитното излъчване. А чрез своята акупунктурна система човекът и животните възприемат външните сигнали, трансформират ги във форми на вътрешна и външна активност.

Материален носител пък на информацията в Тънкия свят са торсионните полета/вълни. Именно те са в основата на феномените, като интуиция, ясновидство, телепатия и др. Тайните организации обучават свои служители на свръхсетивност именно чрез информационното поле на Земята, съдържащо различни видове холограми – зрителни, звукови, топлинни и др., които съдържат мислите, чувствата, думите на всеки човек.

Днес вече е ясно, че физическият вакуум, който няма молекулярен строеж, е носител на носещите съзнанието торсионни полета. Знае се, че основата на света е Съзнанието. А то има холографска същност. Светът също е една колосална холограма, която показва, че всяка точка в него има пълна информация за света като цяло.

Думите и мислите ни също са торсиони, творящи проявленията на света Когато се ражда една мисъл, за нея веднага разбира целият свят. Човекът се проектира във Вселената в пропорции, които са несравними с големината на физическото му тяло, а това го натоварва и с огромна отговорност.

Ето защо е така важно да се овладяват мислите-форми, те да придобиват нужната концентрация и устойчивост. А това става най-успешно чрез Ероса-Любовта, затова той е символ на Духа. Затова Абсолютът захранва мисъл-формите чрез Любовта, която, връщайки се, Го подхранва.

Много е важно хората да не забравят, че техните информационни полета един ден преминават в матрици за създаването на сложни структури. И понеже техните фантоми са разумни и точно копират поведението на мислилите ги хора, те са безсмъртни, докато не се прекъсне енергетичния контакт със създателите им.

Затова съвсем няма да е незакономерно един ден "мислещият океан" Соларис, както е провидил Станислав Лем, да се материализира, според начина на мислене. И от него, както и от съхраняващите тези образи телевизори, компютри и др. да изскочат различни чудовища или пък позитивни същности.

И това ще бъде напълно възможно, щом като в основата на света лежи Съзнанието с неговото единно и универсално начало. И щом като неговото поле поражда всичко, което е формирано от различните и многобройни наши съзнания.

Затова Вселената може да се разглежда с квантовия подход като супер-ТИМ (изчислителна машина) с торсионна, спинова, основа, в която Съзнанието е органична част от нея. Затова акад. Акимов казва, че Вселената е един немислим за нашите представи свръхмозък и компютър, свръхсъвременна изчислителна машина, чиито клетки на паметовия пакет поемат всички съществували някога и сега души.

Според съвременните научни представи, Съзнанието се разбира като висша форма на развитие на творящата информация. Но още в будизма се е знаело, че всичко се създава от съзнанието, което има най-различни нива, а най-финото от тях е вечно. Това се доказва и от науката, макар с 2000 години закъснение. Сега вече няма съмнение и за неразривната връзка между Съзнанието и материята, че първото е особена форма на полева (торсионна) материя.

Отиде се и по-далече, учените се опитаха да обяснят как в нашия мозък постъпва информацията. Преди години В.В. Налимов обоснова две форми за постъпване - чрез рефлексното и континуалното мислене. Първият, т.н вербален начин, става чрез думи, мисли и породени от тях образи, той е с по-малък информационен капацитет и не може да съществува без езика. При континуалното съзнание мисленето се осъществява само с образи, то има несравнимо с първия начин по-голям капацитет за единица време. Но пък вербалното развива абстрактното и има някои преимущества при общуването.

За образното и емоционалното мислене отговаря дясното полукълбо на мозъка, а за логическото и абстрактното – лявото, което днес е водещо, живеем повече с логиката и по-малко с емоциите. А животните, които използват своето образно мислене, предусещат много по-рано бедствията, дори смъртта на стопаните си и доста често са предотвратявали тежки ситуации. От което можем да се запитаме защо човекът, като “венец на природата”, няма прякото знание на животните и растенията. И отговорът е, че някога го е имал, но го е загубил.

Атлантите, например, са били цивилизация с водеща роля на дясното мозъчно полукълбо и интуицията е била начин на познание. Те са общували с образи, създавали са материални ценности с непозната за нас психична енергия. Мозъкът им е създавал особени резонансни ефекти със света на съзидателната тънка материя.

Възползвали са се от възможностите на Единното информационно поле с най-различни мозъчни програми за дистанционно взаимодействие с Единното семантично съзнание, твърди докторът на медицинските науки Е. М. Каструбин. Но днес тези възможности са непознати за хората, които работят повече с лявото мозъчно полукълбо, с много малко изключения. И те оцеляват само благодарение на езика, съзнанието, културата си, с т.н. здрав разум.

Оказва се, че при вербалните взаимоотношения можем да възприемем само 500 бита информация за секунда, а само една буква от руската азбука е равна на 5 бита. Докато мозъкът ни може да възприеме 4 млрд. бита в секунда. Но учените твърдят, че тези загубени за човека способности през XXI век ще започнат отново да се възраждат, че ще се откажат от езиковата обмяна на информацията и ще станат отново частици от общия вселенски мозък. И още с раждането си ще притежават единните знания на човечеството. Ще имат и съвсем други взаимоотношения със собствените си организми. С изменените си съзнания ще могат и да се самоизцеляват, и да се самоунищожават.

И все пак, в днешния обмен на думи и мисли има мощен заряд от енергия, понеже човекът е клетка от човечеството. И радостта, болката на всеки неизбежно се отразява на всички, понеже нашите мисли и чувства са торсиони, те са самоорганизиращи се структури със самостоятелен живот, които творят нашия свят.

Думите също са в основата на всичко, което постоянно възпроизвеждаме в живота си, затова трябва да умеем да ги контролираме, редактираме, преди да ги изречем. Да се замисляме за тяхното съдържание и формата им. Да не използваме отрицателни формулировки, понеже с думите може да се убива или спасява. Именно затова днес живеем толкова нещастно и мрачно, защото рисуваме света с торсионите на безверието, безлюбието, неудачите, ужаса, раздразнението, гнева, ненавистта, злобата…

Но и това може съзнателно да се промени, като човекът се учи да изгражда по свое желание мисъл-форми от виртуални частици, е уверен А.П. Дубров. Мисъл-формите, създадени от съзнанието ни, са устойчиви полеви образования с определена информация. Мисълта също е универсална енергополева субстанция, която можем да трансформираме във всякакви видове материя и тя да взаимодейства с виртуалните частици на физическия вакуум. И така с нея да се правят материализации на обекти от "нищото", както е правил Сатия Сай Баба.

Напълно в реда на нещата е, казва атропологът Р. Екълъс, суперкомпютърът на Вселената и биологичният компютър на човешкия мозък да си въздействат на ниво физически вакуум чрез структурите на торсионните полета. В човека, казва акад. Г. И. Шипов, има няколко нива на торсионни полета, съответстващи на невидимите енергийни тела, наричани чакри, които са фокуси на торсионни полета.

А пък А. Е. Акимов допълва, че човекът е една от най-сложните спинови системи, което се определя от огромния набор и разпределение на химически вещества в организма му, а също и от голямата динамика на биологичните промени в процеса на обмяната му. Като източник и генератор на строго индивидуално торсионно поле, човекът предизвиква спинова поляризация на заобикалящата го среда с определен радиус, а то оставя копието си и върху дрехите, и във физическия вакуум.

Нормалното торсионно поле на човека, установено от науката, има дясно въртене, а с ляво въртене може да има един на няколко милиона. Но човекът може да влияе на посоката на въртене на торсионното си поле, най-вече чрез управление на биохимичните си процеси, също чрез промяна в ритъма на дишане, начина на мислене и чрез различни емоции, чувства и думи, музика, предизвикващи съответната мозъчна биохимия. Затова мозъкът играе ролята на торсионен излъчвател и поляризатор на мозъчните частици, на физическия вакуум около човека. Неправилният избор на тези способи води до създаване на леви торсионни полета, които са глобално вредни и разболяващи.

С други думи, колкото повече се използват позитивни начини за натрупване на позитивна информация, толкова повече ще се подобрява здравето ни и средата ни. А най-добрите способи това да се случва са добрите думи, мисли, дела, състраданието, милосърдието, великодушието, сърдечните молитви за добро, защото те способстват усукването на торсионните полета в положителна насока, с дясно въртене.

Особено силна по своето информационно въздействие на торсионните полета има и молитвата на Оптинските старци:

Господи, дай ми да посрещна с душевно спокойствие всичко, което ще ми донесе настъпващия ден.

Дай ми да се предам на Твоята воля. Всеки час през този ден във всичко ме упъти и подкрепи. Каквито и известия да получа през деня, научи ме да ги приемам със спокойна душа и с твърдото убеждение, че във всичко е Твоята свята воля.

Във всички мои думи и дела ръководи моите мисли и чувства.

Във всички непредвидени случаи не ми давай да забравя, че всичко е изпратено и от Теб. Научи ме да постъпвам открито и разумно с всеки от семейството ми, без да смущавам и огорчавам някого.

Господи, дай ми сила да изтърпя умората на настъпващия ден и на всички събития през деня. Ръководи волята ми и ме научи да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам и да обичам!

Амин!