Неправилни съдебни практики позволяват незаконното присвояване на дружества

  • Сподели:
Неправилни съдебни практики позволяват незаконното присвояване на дружества

Адвокат Стефан Стефанов посочва проблемите в работата на Върховния касационен съд.

Дружеството с ограничена отговорност е най-разпространената и практически властваща в оборота форма за правене на бизнес в България, а финансовите интереси на съдружниците често са изключително големи. „Прекратяване на дяловото участие в ООД и принудително изпълнение върху дружествени дялове" от адв. Стефан Стефанов, издавана от „Ентусиаст", критично анализира наложилите се през последните двайсет години неправилни тълкувания на Търговския закон в материята на ООД от страна на правната книжнина и практиката на Върховния касационен съд. Книгата разглежда по критичен начин и тезите на дългоочакваното от правната общност и от бизнеса Тълкувателно решение №1 от 31.05.2023 г. по тълкувателно дело №1/2020 г. на Общото събрание на Търговска колегия на ВКС.

Практическите проблеми, повдигнати в изданието, засягат на първо място т. нар. „напускане на съдружник", което според практиката на ВКС настъпва автоматично – с изтичането на срока на отправеното от съдружника предизвестие по чл. 125, ал. 2 от ТЗ. В книгата е защитено алтернативното разбиране, че членството на съдружника не се прекратява автоматично, а само след като дружеството му изплати равностойността на дружествения дял. Същият изцяло нов тълкувателен модел е защитен и по отношение на принудителното изпълнение върху дружествени дялове от ООД. По този начин се осигурява справедлив баланс в отношенията между засегнатите лица и не се допуска членството на съдружника просто да се „изпари", без да бъде реално заплатено от дружеството.

Книгата критикува и дълбоко неправилното и противоконституционно разбиране на ВКС, според което в случаите на изключване членството на съдружника също се прекратява „автоматично" и без оглед на изискваното от чл. 140, ал. 4 от ТЗ вписване в търговския регистър. Именно този погрешен и неоснован на закона „тезис" на ВКС се използва масово за кражбата на фирми – под привидната „индулгенция" на изключването на съдружници, което (според ВКС) не е нужно да премине през контрол от страна на Агенцията по вписванията. Резултатът от тази погрешна и противоконституционна съдебна практика е истинска „епидемия" от незаконни изключвания на съдружници – без изключеният да има адекватни средства за защита срещу тежките последици на твърдяното от ВКС „мигновено" прекратяване на членството му в ООД.

Стефан Стефанов е адвокат с трайни практически и научни интереси в областта на търговското право и несъстоятелността. От 1999 г. до 2016 г. е асистент и главен асистент по гражданско и търговско право в Софийски университет „Св. Климент Охридски". Автор е на монографията „Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността" (изд. „Сиби"), публикувана през 2011 г. и послужила като модел за реформата на исковете за попълване на масата на несъстоятелността от 2013 г.

Книгата може да бъде поръчаната от сайта на издателство ''Ентусиаст''

Прочетете откъс от Прекратяване на дяловото участие в ООД и принудително изпълнение върху дружествени дялове