Драгоманското блато - уникален природен феномен

  • Сподели:
Драгоманското блато - уникален природен феномен

Град Драгоман се намира на 36 километра северозападно от София на главния път за Калотина и сръбската граница.

Най-голямата забележителност на това населено място е Драгоманското блато, разположено само на 1,5 километра от градчето в посока село Големо Малово.

Драгомонско блато и Чепън планина

Това е най-голямото карстово блато у нас. Намира се на 701 м.н.в. и заема площ от 350-400 хектара (4000 дкара). Разположено е на миграционния път на птиците Via Aristotelis.

Варовиковата Чепън планина - най-висок връх Петровски кръст (1206 м.) - съхранява редки и ендемични растения като урумово лале (Tulipa urumoffii), сръбско звънче (Edraianthus serbicus), вилмотианов клин (Astragalus wilmottianus)...

В Драгомонското блато намират убежище редки видове птици, прилепи, влечуги, насекоми...

През 2011 г. карстов комплекс "Драгоманско блато" стана 11-та българска територия, включена в списъка на влажните зони от световно значение (Рамсарска конвенция).

Биоразнообразие

Блатото и влажните ливади около него са запазили редки и интересни видове: насекомоядните растения алдрованда и обикновена мехурка, ниска теменуга, шахматовидна ведрица, гигантски живовляк...

Птиците наброяват около 240 вида, от които 130 са гнездящи: колонии на голяма бяла чапла, сива чапла и ръждива чапла, голям воден бик, малък воден бик, белоока потапница, ливаден дърдавец, патици, гмурци, шаварчета...

Срещат се още: видра, обикновена блатна костенурка, обикновена и сива водна змия (безопасни и неотровни видове), сребриста каракуда, 6 вида жаби и 2 вида тритони.

История

Подобно на повечето влажни зони в България, Драгоманското блато е било пресушено след 30-те г. на XX век с изграждането на 11 отводнителни канала и помпена станция.

В резултат от неговото унищожаване, редки видове растения и птици изчезват от нашата страна. През 90-те години се прекратява изпомпването на водите и блатото постепенно започва да възстановява естественото си екологично състояние.

Информация за посетители

Можете да опознаете най-добре района, използвайки туристическите съоръжения, изградени от СДП "Балкани": мостчета (дължина 300 м) за разходка в блатото, кула за наблюдение на птици, познавателен маршрут. 

Разходката в блатото действа много балансиращо - човек за няколко минути се откъсва от забързаното ежедневие, потапяйки се в спокойствието и хармонията, които винаги царят в дивата природа.

Да разгледаме! 

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com

Драгоманското блато - уникален природен феномен

Снимка: Георги Цонев / HighViewArt.com