Изгрява вътрешната, духовната, рождественската Витлеемска светлина, чрез която навлизаме във вибрационната еволюция 

  • Сподели:
Изгрява вътрешната, духовната, рождественската Витлеемска светлина, чрез която навлизаме във вибрационната еволюция 

Тя произтича от правдата и законите се изпълняват чрез нея. Днешните страдания и нещастия произтичат от безправие, от липсата на Светлина.
На днешния човек му е дадена малка сила, за да се обезсили злото, да прави по-малко злини.

Идва свещеното време за презареждане с енергията на Светлината. На развитието, навлизането в безграничното, нравственото, красивото в битието, на цъфтежа на умовете, волята, вярата и сърцата ни чрез силовите Божии полета на баланса и хармонията… На все по-засилващата ни се връзка с Главния Източник, Извора на Светлината, с нашата вътрешна духовност, с огненото ни дихание. С изгрева на нашето вътрешно слънце, на новия Божествен живот в душите ни.

С вселяването на Божия Дух в сърцата, умовете, в душите ни и с озаряването, възвисяването им с Виделината на Божията Благост и Истина, необходими ни да изпълним Неговата воля.
Затова се засилва слънчевата активност, но заедно с нея и големите енергийни колебания, които стават дори неизмерими, но точно чрез тях ще изпълни Божественият план.

И те са били особено силни, според древното познание, в т.н. "свещено време", в което по-лесно се преодоляват веществено-енергийните проявления на биологичните процеси и има много повече начини за навлизане в абстрактното, безкрайното, в дълбочините на съзнанието. То е наричано от древните българи Анима Мунди - работилница на духа и на природата, в която има голяма възможност за развитие на всичко значимо, нравствено и красиво в битието, за цъфтежа на ума, волята, вярата и сърцето чрез възбуждащата енергия на силовите полета, наричани баланс-хармония. И в нея най-голямо влияние оказва Слънцето, основният носител на РАМ - една от основните елементални енергии и субстанция на огъня, ръководена от саламандрите. Затова пророкът- първожрец на арийците, на друидите се казва Рама. Затова и Блгарският циклов календар е свързан с еволюцията на Слънцето.

Човешката еволюция също е в пряка зависимост със слънчевите цикли. Тъй като Бог е Светлина и Истина, а ние сме нейното отражение, същността ни също има огнена природа и тя пряко кореспондира с Главния Източник, с Извора на Светлината.Затова е много важно да познаваме своя произход и да се научим съзнателно да влияем върху интензивността и дефицита на Светлината. Да си изграждаме чрез свещеното познание правилните психически настройки, които имат огнена същност.

Да разберем, че идващият към нас светлинно-информационен поток най-много се затруднява от консервативните отношения, недоверието, насмешката, от липсата на приемане и доверие в Божиите намерения, които ръководят света. За да можем да превърнем вложения в нас Божий образ в Негово Подобие, в реално проявление, защото сме сътворени по образ и подобие на Изначалния Творец и притежаваме всички основни качества на този Източник, породил всичко.
Всичко в живота е Светлина, в най-различните нейни прояви, а Божият Дух носи пълната Светлина. Той се произвежда и се проявява в нея, обяснява Учителя Петър Дънов. Органически Светлината се свързва и с храната ни. Без нея умът ни атрофира, но по-важна е вътрешната, духовната светлина. И тя е нашето истинско богатство, което се обуславя от интензивността на мислите ни. А пък езикът, гласът на Светлината, е гласът на Бога, Негово проявление.

Светлината е и качество на Мъдростта, според Дънов. Тя е във всички живи форми в Природата. Всичките ни минали и бъдещи животи зависят от нея. Проявява се в ума ни като правилно мислене, а богоугодният човек има вярна мисъл пред Бога.
Божият дух и Божият живот се проявява в Светлината, а когато имаш много светлина, обичаш всеки и всичко. А пък от нея зависи всичко останало в живота ни. Разбиращите Светлината живеят по-добре, а останалите изпадат в суеверие. Светлината произтича от правдата, затова тя обуславя и нашата еволюция.

Законите се изпълняват също чрез нея. А днешните страдания и нещастия произтичат от безправие, от липсата на Светлина. Ако не излъчваш Светлина, значи нямаш правда в себе си. Само праведният съзнава, че е част от Великото Цяло и му се подчинява. Той е свободен в доброто, докато неправедният е свободен в злото. Затова, обяснява Дънов, на днешния човек му е дадена малка сила, за да се обезсили злото, да прави по-малко злини. А на добрия се дава много сила, за да умножава доброто. Затова и светещият човек винаги е млад, а мъдростта на човека се измерва по светлината, която излиза от ума му. 

Истинското познание също се придобива от светлия ум, отвътре по духовен път чрез силен стремеж към Слънцето на живота, към Бога. Чрез тази духовна сила човекът преодолява всички изпитания, остава тих и спокоен, нищо не може да го разклати. Само праведната душа може да прояви Великата светлина, а така и да изяви Любовта, да подчини материалното, да победи или обнови тялото си, дори и да е на 120 години.

Сега навлизаме в абсолютно нови взаимоотношения с времето и пространството, отварят се времевите линии за синхроничното обяснение на ставащото във взаимосвързаните светове. Нашите светлинни тела се активират и многоизмернте ни същности получават достъп до новите възприятия за реалността. При това движение напред към вибрационната еволюция започва едно ускорено пречистване в нашите клетки, в нашите астрални и етерни тела. Започва една хармония с нашето космическо съзнание чрез многото аспекти на Висшия Аз. Едно равновесие между ума и сърцето, свързано с емоционална устойчивост и умствени усилия.Така започва и една интеграция на все по-високите честоти.

Заедно с реалните промени на планетата, с идващите постоянно към нас диамантени лъчи, ни се дава и възможност да станем творци на нови реалности, да се адаптираме към тях с креативната сила на диамантената светлина и диамантените кодове. Те са и в магнитното поле на нашата Майка-Земя (в нейните скъпоценни камъни и кристали).

Има ги и в магнитното поле на нашите аури. Нещо повече, тази енергия съответства и на нашата човешка енергия, в нейната електрическа честота, тъй като всички ние сме деца на Богинята-Земя и нейната енергийна мрежа, която, отразявайки се в аурата на човешкото ментално поле, образува универсалната мрежа, която пък изгражда връзката с Вселената. Затова ние сме живата връзка между световете, част от Универсалния божествен разум, от сътворяващата сила на Вселената, от Съзнанието на Безкрайността, в което "всичко е едно и Едно е всичко".
Затова сега в значителна степен ни се откриват възможности да влизаме и в контакт с Божествената сърцевина - диамантената светлина на Божествената любов и състраданието.

След като преминахме през различните Кристални енергии (Медени, Сребърни, Златни, Новия Виолетов Пламък), сега стигнахме до усвояването на Диамантените енергии - най-високите честоти на кристалните енергии, водещи до абсолютната интеграция на всички светове и същности. Те свързват всички центрове, пластове от светлина, електромагнитни структури, потоци от енергия, вътрешни пространства. Свързват ни с всичко около и вътре в нас. Спомагат енергиите да се изразяват едновременно и във всички посоки, да се премахнат и последните следи от негативни емоции и мисли. Това показват и българските бродерии на свастиките. 

Тази честота, идваща от Божествената Сърцевина, е обединената светлина, паметта за нашия космически произход. Съхранявана в Божественото и в човешкото Свещено Сърце и изпълнена с величие и сила, тази Диамантена, Основна Божествена клетка озарява и трансформира всичко с центробежната сила на Любовта, която създава хармонията. А като се свързваме чрез душите си с този Атом на Божествената основа и Любов, се превръщаме в пламтящи същества на съзидателната Светлина. И нашият слънчев център, Свещеното ни Сърце, се изпълва с хармония, с познанието, че творческите Божествени модели са в самите нас.

Затова сме програмирани да търсим нашето Свещено Сърце, нашата Божествена Частица в Диамантената Сърцевина, в която е Кристалният Зародишен Атом от Същността на Твореца и пълната картина на нашата Себереализация. Тази даденост ни гарантира отварянето ни за Божествеността вътре в нас, към Източника на нашия сърдечен код, чрез започващия сега кристален енергиен преход.
Но този процес ще бъде много по-безболезнен, ако си изработваме поносимост към Светлината и Огъня на това висше познание. Защото без нея то се профанизира.

Затова Христос казва: "Който може да приеме, ще приеме."А другите, непридвижващите се заедно с вълната на еволюцията, неприемащите, отрицателите, които крадат енергия и то най-вече от себе си, ще станат храна за Огъня. Но този им избор също е вид еволюция, макар и на друго ниво. Така че всичко случващо се, е закономерно, катализиращо развитието. Всичко е част от общия процес на еволюцията, която е безжалостна, но не и жестока, по думите на Учителя Ваклуш Толев. Всичко се случва в рамките на космически позволеното. Затова всички конфликти, крайности в придвижването на Махалото на развитието, съдействат за активация, за преодоляването праговете на раздвоението, за да се стигне до Цялото, до изпълняване глобалния Божествен план на развитие.

Затова еволюцията е необходимият механизъм за интеграция, за корекции на недостатъците и тя не може да бъде спряна, а само изменяща своя облик. Затова е най-добре да можем да се слеем с нейния закон, който е непобедим. А еволюцията е необходимият механизъм за интеграция, за корекции на недостатъците и тя не може да бъде спряна, а само изменяща своя облик. Затова е най-добре да можем да се слеем с нейния закон, който е непобедим, както се казва в едно от Посланията на Планетния Логос, предадено още в 1990 година чрез Ваклуш Толев, основал Общество "Път на Мъдростта".
И да се научим да познаем благодатта от съпровождащата я болка, та да не ни тежи скръбта на всекидневието. Защото това е пътят -  човекът да стане събожник и бог в развитие, според Учението на Мъдростта.